Podcast 3 Contar

Welkom op pacohablaholandes.com en de derde Nederlandse podcast voor Spaanstaligen. Deze keer gaan we iets heel standaard doen, namelijk tellen… laten we beginnen!

Bienvenido a pacohablaholandes.com con el tercer podcast Holandes para Hispanohablantes. Esta vez vamos a tratar algo muy basico, contar. !Empezemos!

 

uno een
dos twee
tres drie
cuatro vier
cinco vijf
seis zes
siete zeven
ocho acht
nueve negen
diez tien
once elf
doce twaalf
trece dertien
catorce veertien
quince vijftien
dieciseis zestien
diecisiete zeventien
dieciocho achttien
diecinueve negentien
veinte twintig
treinta dertig
cuarenta veertig
cinquenta vijftig
seisenta zestig
setenta zeventig
ochenta tachtig
noventa negentig
cien honderd
cientouno honderdeneen
doscientos tweehonderd
trescientos driehonderd
cuatrocientos vierhonderd
quinientos vijfhonderd
seiscientos zeshonderd
sietecientos zevenhonderd
ochocientos achthonderd
novecientos negenhonderd
mil duizend
diez mil tienduizend
cien mil honderdduizend
millon miljoen
un medio een halve
el medio de helft
un tercero een derde
un cuarto een vierde
un quinto een vijfde
primero eerste
segundo tweede
tercero derde
cuarto vierde
quinto vijfde
sexto zesde
septimo zevende
octavo achtste
noveno negende
decimo tiende
undecimo elfde
duodecimo twaalfde
treceavo dertiende
vientiavo twintigste
treintavo dertigste
cuarentavo veertigste
quincuagésimo vijftigste
sexagésimo zestigste
septuagésimo zeventigste
octogésimo tachtigste
nonagésimo negentigste
centésimo honderdste
milésimo duizendste
ultimo laatste
penultimo voorlaatste / een na laatste

Escucha el Podcast online

 

Download el Podcast